gemi adamı cüzdanı geçerlilik süresi 2024

 YENİ GEMİADAMI CÜZDANI GEMİADAMLARI BELGESİ

T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü, “Yeni Gemiadamı Cüzdanı ile Gemiadamları Belgesinin düzenlenmesi hakkındaki” ilgi yazısı aşağıya çıkartılmıştır.

“Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına ilişkin 108 sayılı ILO Sözleşmesine uygun olarak hazırlanan “Gemiadamı Cüzdanı” ile PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi” Gemiadamları Yönetmeliğinin 51’inci maddesi hükmü kapsamında öncelikli olarak yeni talep sahiplerine, STCW yada yeterlilik belgelerinin geçerlilik süresi biten veya geçerlilik süresinin bitimine altı (6) aydan az bir zaman kalan hak sahipleri ile bir üst dereceye terfi eden gemiadamlarına verilecek olup, cüzdan ve belgelerin düzenlenmesi ile bunlara yönelik harçların alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

         1-Belgelerin teslim alınması , muhafazası ve iptali:

– Gemiadamı cüzdanları değerli evrak niteliğinde olup, Bölge Müdürlükleri Saymanlıklarından tutanak karşılığında gemiadamları işlemlerinden sorumlu şube müdürü/servis şefi tarafından, aylık kullanım göz önünde bulundurularak zimmet karşılığında teslim alınacaktır.
– Kullanım esnasında hatalı basım ve diğer nedenlerle kullanılamayacak hale gelen gemiadamı cüzdanlarına “ İptal Edilmiştir” kaşesi basılacaktır. “İptal Edilmiştir” kaşesi basılan cüzdanlar seri numaraları belirterek bir tutanak dahilinde aylık periyotlarda ilgili saymanlığı sayfaları eksiksiz olarak teslim edilecek, kullanım sırasında mümkün olduğunca az fire verilmesine özen gösterilecektir. PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin hatalı basım ve diğer nedenlerle iptali gerektiğinde zımba ile delinerek iptal edilecek ve uygun bir yerde tutanak dahilinde saklanacaktır.
– Yeni gemiadamı cüzdanlarının değerli kağıda basılı ve özle güvenlik unsurlarını içeren bir belge olması nedeniyle, yaklaşık 22 derece sıcaklıkta ve nemsiz ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
      

2-Gemiadamları cüzdanı ve belgesinin kimlere  verileceği:

– Sınırlı yeterlilikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere gemiadamı yeterlilik belgesini de içeren Gemiadamı Cüzdanı verilecektir.
– Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız Gemiadamları Belgesi (PVC Kart) verilecektir.

3-Müracaatlar ve belgelerin teslimi

– Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı belgesini ilk kez alacak olanlar ile terfilerini işletecekler talep ettikleri yeterliliğe veya terfilerine ilişkin gemiadamları yönetmeliğinde belirtilen evraklarla sicil limanlarına müracaat edeceklersir.
– Gemiadamları cüzdanlarının kimlik sayfasında cüzdan sahibinin imzasının bulunması gerektiğinden gemiadamı cüzdanını ilk kez alacak olanlar veya yenilemek isteyenler bir örneği Ek-1’de yer alan imza örneği formunu doldurmaları zorunludur.
– Liman başkanlıklarına yapılan gemiadamı cüzdan taleplerine ilişkin işlemli evraklar, imza örneği formları (Ek-1) ile birlikte bölge müdürlüklerine gönderilir.
– Müracaat sırasında bu talimatın 7’nci maddesinde belirtilen harçlar gemiadamından bir kereye mahsus alınır.
–          İlk kez gemiadamı başvurusunda bulunanlar hariç, gemiadamı cüzdanını yenileyenler, yeterlilik veya STCW kurs-eğitim kayıtlarının süresinin bitmesi gibi sebeplerle gemiadamı cüzdanını yenilemek isteyenlerden saplık yoklaması ve sabıka kaydı belgesi aranmaz.

– Bölge müdürlüklerince hazırlanan ve sicil limanına gönderilen gemiadamı cüzdanı liman başkanlığı tarafından gemiadamı liman kütüğüne kayıt edilir ve Türk gemiadamları kütük kayıt harcı alınarak, gemiadamının kendisine veya kanuni vekiline/temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.
– PVC kart şeklinde düzenlenen “Gemiadamları Belgesi” pasaport yerine geçerli bir belge olarak vize (temdit) edilmediğinden anılan belge ile uluslararası sularda faaliyet gösteren gemilerde çalışacak gemiadamlarının “Gemiadamları Belgesi” ile birlikte geçerli pasaportlarını da yanlarında bulundurmaları gerektiği teslim aşamasında bir tutanakla ilgili gemiadamına tebliğ edilecektir.
      

4.Gemiadamı Cüzdanlarının Yazdırılması:

– Belgelerin basımında kullanılan yazıcı kartuşlarının pigment özelliğinden dolayı farklı kartuş kullanımında yazıcılar garanti kapsamından çıkacağından orijinal kartuş kullanılması zorunludur.
– Gemiadamı cüzdanı yazdırma programına girilen bilgiler yazdırma işleminden önce bir kez daha kontrol edilmelidir.
– Gemiadamı cüzdanlarının basımında, yazıcıların gemiadamı cüzdanı programının, ve laminasyon cihazı kullanımına ilişkin http://atlantis.denizcilik.gov.tr adresinde yer alan kullanım kılavuzlarına ve prosedürlerine eksiksiz olarak uyulmalıdır.
      

5-Gemiadamı cüzdanını geçerlilik süresi:

         – İdaremizce düzenlenen “Gemiadamı Cüzdanı’nın süresi 5 yıldır.
– PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin süresi yeterlilik belgesi ve STCW Sertifikalarının süresinin bitimine bağlıdır. Tayfa sınıfı yeterlilikler süresizdir. Bununla birlikte tayfa sınıfı gemiadamının sahip olduğu STCW sertifikalarının süresi bittiğinde Gemiadamları Belgesi de yenilenecektir.

6-Yeterlilik Belgesi ve STCW sertifikaları:

– Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenmekte olan kaptan, güverte, makine ve telsiz zabiti sınıfındaki yeterlilikler için, liman ve bölge müdürlüğünce gemiadamları bilgisayar programındaki gerekli işlemler tamamlandıktan sonra öğrenim belgesi ile sınav kazandı belgesi ve terfi işlemlerinde deniz hizmeti belgesi bölge müdürlüğünce hazırlanacak talep yazısı ekinde KOD girilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne faks yoluyla gönderilecektir. Bahsekonu gemiadamları adına düzenlenecek gemiadamı cüzdanlarına yeterlilik belgesi DUGM tarafından KOD girildikten sonra işlenecektir.
– Yeterlilik, Telsi ve STCW Belgelerinin geçerlilik süresinin bitimine 6 aydan az bir zaman kalması durumunda yenileme işlemi için gerekli şartları yerine getirmeleri kaydıyla gemiadamı cüzdanına yeni tarihli belgeleri işlenecektir.
      

7-Harçlar:

– Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında, adlarına belge düzenlenen hak sahiplerinden Harçlar Kanunu’nun 7 sayılı cetvelinde belirtilen miktarlarda;

  1. a) Yeterlik belgesinin düzeyine göre yeterlik belgesi,

b)Gemiadamı Cüzdanı ,
c)Gemiadamı Cüzdanının 4-5-6-7 inci sayfaları ile PVC kart şeklindeki Gemiadamları Belgesinin arka yüzüne işlenen her bir  STCW belgesi,
– Ancak Gemiadamının halen sahip olduğu ve süresiz olarak düzenlenen STCW belgelerinin cüzdanlara işlenmesinde herhangi bir harç alınmayacaktır. Ancak süresiz STCW belgelerini ilk defa alarak Gemiadamı Cüzdanına işletecek olan gemiadamlarından STCW belgesi başına  bir defaya mahsusu harç alınacaktır.
– Ayrıca yukarıda belirtilen harçlara ilave olarak, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararları gereği, Gemiadamı Cüzdanı için 85 YTL, Gemiadamları Belgesi (PVC Kart) için 15 YTL tutarındaki  ücret,
Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesinin 7060454-5029 Vakıflar Bankası Ankara Emek Şubesinin 00158007285203951 sayılı hesabına  yatırılacaktır.
      

         8- Diğer Hususlar

– Yeni Gemiadamı Cüzdanının süresinin bitmesi sebebiyle yenilenmesinin gerekmesi halinde, önceki gemiadamı cüzdanında kayıtlı yeterlilik belgesinin ve/veya STCW kurs kayıtlarının geçerlik süresi devam ediyor ise sadece Gemiadamı Cüzdanı  harcı ile Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü adına alınan cüzdan  bedeli alınarak  süresi devam eden yeterlik ve STCW belgeleri harç tahsil edilmeksizin yeni cüzdana sürelerine sadık kalınarak işlenecektir.
-Halen çalışmakta olan gemiadamlarının işgücü kaybına sebep olmamak için, yeterlik belgesinin süresinin bitmesi nedeniyle Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamları Belgesi almak zorunda olmaları durumunda, süresi devam eden STCW sertifikalarının süresi bitiminde Gemiadamı Cüzdanına işletme hakları saklı kalmak kaydıyla, harç ödemeksizin Gemiadamı Cüzdanına/Gemiadamları Belgesine işletebileceklerdir.
– Süresi devam eden bir Gemiadamı Cüzdanına herhangi bir STCW kaydı yada yeterlik belgesi işlenirken, cüzdanın teknik sebepler ile zarar görmesi veya hatalı uygulama nedeni ile bir başka boş  sayfasının kalmaması durumunda oluşan zayiatlarda, sadece işlem konusu olan  kayıt ve belge harcı alınmak suretiyle, cüzdan bedeli ve başkaca diğer bir harç tahsil edilmeksizin hak sahibine yeni bir cüzdan düzenlenecektir. Hasarlı yada hatalı kayıt içeren cüzdan iptal prosedürü uyularak zayiat gerekçesini açıklayan bir tutanakla saymanlığa teslim edilecektir.
– Gemiadamı cüzdanı, yeterlik belgesi ve tüm süreli STCW sertifikalarının yenileme sürelerinin eşzamanlı olarak gelmesini teminen, taleplerine bağlı olarak, gemiadamlarının belge yenileme prosedürleri gereklerini yerine getirmeleri kaydıyla, anılan belgeleri de süresinin bitiminden önce (6 ay şartı aranmaksızın) harçlarını ödeyerek yenileyebilecekleri gemiadamları servislerince ilanen tavsiye olarak duyurulacaktır.

3 thoughts on “gemi adamı cüzdanı geçerlilik süresi 2024

  1. sabıka kaydım yuzunden sınava katılamıyorum 149 groston ılk sınava gırdım dosya yaktım kıncı sınav hakkım ıcın adlı sıcılımı gerekce gosterıyorlar ne yapmam gerekıyor emsal sorun yasayan veya bılgısınolan yardımcı olursa sevınırım

  2. sabıka kaydım yuzunden sınava katılamıyorum 149 groston ılk sınava gırdım dosya yaktım kıncı sınav hakkım ıcın adlı sıcılımı gerekce gosterıyorlar ne yapmam gerekıyor emsal sorun yasayan veya bılgısınolan yardımcı olursa sevınırım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir