GEMİ PERSONELİ – GEMPO

GEMİ PERSONELİ – GEMPO

Nasıl gemiadamı olunur? Gemiadamı nedir? Gemi adamı maaşı ne kadar? Gemiadamı cüzdanı nasıl alınır? Gemiadamı sınav soruları? gemiadamı olmak, gemide çalışmak. İşte tüm bunların yanıtı haberimizde…

Gemiadamı bir gemide görev yapan tüm zabit, yardımcı zabit, stajyer, tayfa ve yardımcı hizmet personeline denir. Her gemi adamının görevi gereği sahip olduğu resmi unvana yeterlilik denir. Her geminin bayrağına, sınıfına ve büyüklüğüne göre belirli sayıda yeterlilikte personel ile donatılması zorunludur.

İlk kez gemiadamı olacaklar ne yapmalı?

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” gereğince yetkili merkezden “Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi” almaları zorunludur.

Kimlerin Gemiadamı Sağlık Raporu Alması Gerekir?

İlk kez gemiadamı olmak için başvuran gemiadamı adaylarının, periyodik muayenesini zamanında yaptırmayan gemiadamlarının ve sıralı üç periyodik muayenesini yaptırarak periyodik muayene sınırını tamamlamış gemiadamlarının genel muayene için; sağlık kurulu bulunan yetkilendirilmiş sağlık kuruluşuna şahsen başvurmaları gerekir. Gemiadamlarının, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarında bu Yönerge hükümlerine göre teşekkül eden sağlık kurulu kontrolünden geçirilerek verilecek olan “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” gereğince yetkili merkezden “Gemi adamları Sağlık Yoklama Belgesi” almaları zorunludur.

200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” hükümleri dışındadır.

gemiadami.jpg

Gemiadamı olmak için Sağlık Kuruluşları için başvuru şartları nelerdir?

Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Kamu sağlık kuruluşları başhekimleri, 11 nci maddenin birinci fıkrada özel sağlık kuruluşları için belirtilen şartları haiz olduklarını belirten resmi yazıyla yetkili merkez aracılığı ile bölge koordinatörlüğüne müracaat edeceklerdir.

Kamu sağlık kuruluşları gemiadamı olur sağlık raporları düzenlenmesi için yeterli tıbbi cihaz ve donanıma sahip değillerse gerekli tıbbi muayene ve tetkikleri bu donanıma sahip başka sağlık kuruluşlarında yaptırabilirler.

Özel Sağlık Kuruluşlarına Ait Esaslar

“Gemiadamı sağlık raporlarını düzenlemeye yetkili kılınan özel sağlık kuruluşlarının çalışma esasları ve uyacakları kurallar şunlardır:

Sağlık kuruluşunun isim, adres ve sahiplerinin değişmesi durumunda; İl Sağlık Müdürlüğünden alınan yeni ruhsat, çalışma uygunluk belgesi ve Genel Müdürlükçe verilen eski yetki belgesinin bölge koordinatörlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Denetimler sonucu yeni yetki belgesi düzenlenir. Yeni yetki belgesi düzenlenip onay verilinceye kadar bu sağlık kuruluşunda gemiadamları sağlık raporu düzenlenemez. Aksi halde verilen raporlar geçerli kabul edilmez .

Mesul müdür değişikliğinde ise eski yetki belgesinin ve yeni mesul müdüre ait çalışma uygunluk belgesinin bölge koordinatörlüğü aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilmesi ve yeni yetki belgesinin talep edilmesi gerekmektedir.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen bir aylık süre içerisinde yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak mesul müdür yardımcısı vekâleten yürütür ve bu durum dilekçe ile bölge koordinatörlüğüne bildirilir. Bu süre zarfında sağlık kuruluşunda gemiadamları sağlık raporlarını vekil mesul müdür onaylar. Bir ay içerisinde yeni mesul müdür görevlendirilip yeni yetki belgesi onaylanmaz ise yetki belgesi iptal edilir.

Mesul müdür, gemiadamları sağlık raporları ile ilgili işlemleri konusundaki yetkilerini yazılı olarak mesul müdür yardımcısına devredebilir. Yetki devri yapılan konularda mesul müdür yardımcısı, Genel Müdürlüğe karşı mesul müdürle birlikte sorumludur. Mesul müdür yardımcısının değişmesi halinde yetki belgesi yenilenmez. Ancak, yeni mesul müdür yardımcısının sağlık müdürlüğünden alınan çalışma uygunluk belgesinin bölgedeki en yakın merkeze ulaştırılması gerekmektedir.

Gemiadamları sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda görev alan hekim/hekimlerin yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle kurulda geçici süreli bulunmaması halinde, diğer sağlık kuruluşlarında veya serbest çalışan hekim/hekimler, sağlık müdürlüğünden çalışma izni almak şartıyla geçici olarak kurulda görev yapabilirler.

Sağlık kurulu üyeleri ile kurulun çalışma gün ve saatlerinde değişiklik olması, mesul müdür yardımcısının değişmesi hallerinde yetki belgesi yenilenmez. Ancak yapılan değişikliği bildirir dilekçenin, değişiklikten en az 5 (beş) iş günü öncesi bölge koordinatörlüğüne gönderilmesi gereklidir.
Yetki belgesi devredilemez. Yetki belgesini iptal ettirmek isteyen sağlık kuruluşlarının mesul müdürleri, iptal taleplerini içeren dilekçeye, yetki belgesini de ekleyerek 15 (onbeş) iş günü öncesinden Genel Müdürlüğe müracaatta bulunurlar

Gemiadamı Olabilme Koşulları (MADDE 50) – (Değişik:RG-23/8/2012-28390)

Gemiadamı olabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
(Yeterliklere göre gerekli şartları görmek için tıklayınız.)

c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak gerekir.

Uzakyol kaptanı ve kaptan yeterliğine sahip olmak için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak, taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırından fazla süreli hapis cezası veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terörün finansmanı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak gerekir.

Gemiadamı Yeterlik Belgesi ve Gemiadamı Cüzdanı Verilmesi (Madde 51)

Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;

a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, elektro-teknik zabiti, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren “Gemiadamı Yeterlik Belgesi” veya istekleri halinde “Gemiadamı Cüzdanı”,

b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesi, gemiadamı uzmanlık belgeleri ve belge kanıtlarını da içeren “Gemiadamı Cüzdanı”, İdare tarafından verilir.

Yukarıdaki bölümde (MADDE 50/d) sayılan suç ve cezalardan hükümlü olup, cezasının infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl süre geçtikten sonra başvuranlara, bir defaya mahsus olmak üzere yeterlik belgesi ve gemiadamı cüzdanı verilir. Ancak, bir kanun hükmü veya mahkeme kararı gereğince, hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte meslek ve sanatın tatili cezası ile hükümlü olanlara, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin sona ermesinden itibaren iki yıl geçmeden gemiadamı cüzdanı ve yeterlik belgesi verilmez.

Gemiadamları Eğitim Belgelerinin Verilmesi (Madde 52)

İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenecek denizcilikle ilgili eğitimleri,
a) Eğitim-öğrenimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen,
b) İdare tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında gören,
gemiadamlarına İdare tarafından o eğitimlerin eğitim belgeleri verilir.

Yabancı Uyruklu Gemiadamlarının Belgelendirilmesi (Madde 53)

Yabancı uyruklu olan ve Türkiyede veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde İdarenin öngördüğü denizcilik eğitimi görenlere, eğitimlerine uygun olarak Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeterlik belgesi sınavlarına girme hakkı ve gördükleri eğitimlere uygun olarak da eğitim belgeleri verilir.

Yabancı Ülke İdarelerinden Alınmış Gemiadamları Belgelerinin Denklikleri (Madde 54)

Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu olup yabancı ülke idarelerinden alınmış yeterlik belgelerine sahip olan gemiadamlarının yeterlikleri,

a) Yeterlik alınan ülkenin, IMO’nun yayınladığı “Beyaz Liste” de olması,

b) Yeterlik alınan ülke ile İdare arasında Sözleşmenin 1/10 kuralı uyarınca belgelerin tanınmasına ilişkin ikili anlaşma ya da protokol yapılmış olması,

c) Söz konusu yeterlik belgesinin, Sözleşmenin, 1/2 ve 1/9 kuralları ile Kod bölümünün A-1/2 Kısmı uyarınca düzenlenmesi, ayrıca deniz hizmeti, eğitim-öğretim ve yeterlik ile ilgili kalite standartlarına uygun olması,

d) Yabancı ülkeden alınan yeterlik belgesine esas eğitim ve belgelendirmenin doğrulanması,
şartları gözönüne alınarak, Sözleşmenin 1/10 Kural ve Kod bölümünün A-1/10 kısmına göre İdare tarafından uygun görülmesi halinde İdare tarafından onaylanır.
Bu madde kapsamında yabancı ülke İdareleri tarafından Sözleşmenin II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2 ve VII/2 kurallarına göre verilen Gemiadamı Yeterlik Belgeleri ile Sözleşmenin V/1-1 ve V/1-2 kurallarına göre kaptan ve zabitan sınıfı gemiadamlarına verilen Gemiadamı Uzmanlık Belgeleri İdare tarafından doğrulanmak koşuluyla onaylanabilir.

Yabancı Ülkelerde Eğitim-Öğretim Görenlere Yeterlik Belgesi Verilmesi (Madde 55)

Yabancı ülkelerde eğitim görmüş olup, hiç belge almayan hak sahiplerine Yönetmelikte öngörülen yeterlik belgeleri ve/veya gemiadamı cüzdanları, öğrenim seviyelerinin denkliği Yüksek Öğrenim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendikten sonra, bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesindeki şartlar uygulanarak sınavla verilir.

Deniz Kuvvetlerinden ve Sahil Güvenlik Komutanlığından Ayrılanların Durumu (Madde 56)

Mahkeme kararı, Yüksek Askeri Şura kararı (Mülga ibare:RG-28/5/2010-27594) (…) nedenleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilip (Değişik ibare:RG-28/5/2010-27594) Deniz Kuvvetleri Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılan subay ve astsubaylara, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, servis belgelerine göre alabilecekleri gemiadamı yeterlik derecelerinin bir alt derecesinden gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

Gemiadamı olmak için gereken belgeler

Nüfus Sureti
İkemetgah
Diploma Sureti*
20 Resim ( Beyaz Fonlu )
Sabıka Kaydı
Askerlik İlişiksiz Yazısı veya Terhis Belgesi Fotokopisi
Hastane Raporu ( Gemiadamı olur Sağlık Raporu )

Gemiadamı Olur Sağlık Raporu İçin İdarece Yetkili Hastaneler

Dosya-Zarf ve Dilekçe Kurs Yerinden Temin Edilebilir

*Diploma Sureti 2002 yılından sonra olanlar için İlköğretim mezunu olmalıdır.

LİMAN CÜZDANI OLUP KURSA KATILACAKLAR

Kimlik Fotokopisi

Liman Cüzdanı Fotokopisi

Sabıka Kaydı

Hastane Raporu (Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu)

3 Resim

Gemiadamı sağlık raporu veren hastaneler!

İşte gemiadamı sağlık raporu veren hastanelerin listesi:

MERKEZ İSİMLERİ ADRES ve TELEFONLARI

1- Antalya Gemiadamı Sağlık Merkezi Liman Mah.serbest bölge yanı liman/ANTALYA
Tel:(242) 259 09 55

2-Bandırma SSDM Hacı Yusuf Mah.İstiklal Cad. No:2/BANDIRMA
Tel:(266) 718 18 98

3-Bodrum SSDM Kale cad.No:2/BODRUM
Tel:(252) 316 10 84

4-Çanakkale Gemiadamı Sağlık Merkezi Cevat paşa Mah.Kayserili Ahmet Paşa Cad. No:30/ÇANAKKALE
Tel:(286) 217 11 64

5-Fethiye SSDM 1.Karagözler Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:39/MUĞLA
Tel:(252)614 14 64

6-Karadeniz Ereğli SSDM Müftü mah.Süheyla Erel sk.NO:2/1 Aycity AVM 38 nolu ofis KARADENİZ EREĞLİ
Tel:(372) 316 10 42

7-İskenderun SSDM Çay Mah. 5 Temmuz Cad.No:43/HATAY
Tel:(326) 613 63 63

8-İzmir Gemiadamı Sağlık Merkezi Atatürk Cad.No:67 Pasaport İskelesi/İZMİR
Tel:(232) 445 89 67

9-İzmit SSDM Karabaş Mah.Çebesoy Sok. No:3/İZMİT
Tel:(262) 321 33 14

10-İstanbul Gemiadamı Sağlık Merkezi Prof. Dr. Kazım Gürkan Cad. No:5 İl Sağ. Müd. Ek Hiz. Binası Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL
Tel:(212) 514 66 75

11-Marmaris SSDM Tepe Mah.Barbaros Cad.No:7 Yatlimanı/MUĞLA
Tel:(252) 412 13 97

12-Mersin Gemiadamı Sağlık Merkezi    Yeni Mah.İsmet İnönü bulvarı 5307. Sok.No:8 Liman girişi/MERSİN
Tel:(324) 238 04 09

13-Samsun Gemiadamı Sağlık Merkezi Ulugazi Mah.İstiklal Cad. No:46/3 – SAMSUN
Tel:(362) 435 91 68

14-Trabzon SSDM İskele Cad.Liman içi – TRABZON
Tel:(462) 321 10 67

15-Anadolu Gemiadamı Sağlık Merkezi Tersaneler Cad. No:24 GİSAŞ binası altı Tuzla/İSTANBUL
Tel:(216) 395 03 95

16-Rize SSDM Reşadiye Mah.Liman karşısı Menderes Bulvarı – RİZE
Tel:(464) 223 38 61

17-Ambarlı SSDM Angurya Çiftliği Mevkii Ambarlı Limanı Arpaş Hizmet Binası K:1 AMBARLI/İSTANBUL
Tel:(212) 875 57 83

18-Tekirdağ SSDM Atatürk Bulvarı No:50 kat:3 Tekirdağ
Tel:(282) 261 20 98

19-Ordu SSDM Taşbaşı Mah.Sahil Cad.Atatürk Bulvarı No:48    ORDU
Tel:(452) 225 01 56

20-Çeşme SSDM Musalla Mah.1016 Sok.No:39 Çeşme    İZMİR   
Tel:(232) 712 68 10

21-Kuşadası SSDM Kıbrıs Cad. Buyra Sokak. No:1 Kuşadası    AYDIN   
Tel:(256) 614 16 16

22-Aliağa SSDM Ali Mah.Hürriyet Cad. No:408 Aliağa    İZMİR   
Tel:(232) 616 27 06

23-Botaş SSDM Botaş Petrol İş Bölge Müd. Tesisleri Botaş / Ceyhan / ADANA
Tel:(322) 639 23 81

24-Kaş SSDM Emin Erdem Cad.Bilgin Sok.No:50 Kaş ANTALYA   
Tel:(242) 836 11 70

Denizci olmanın faydaları! İşte 14 maddede denizci olmak!

İnsanların merak ettiği “Olum öküz gibi para kazanıyorlar, üstüne dünyayı geziyorlar” diye muhabbetlerini çevirdiği, halk arasında “Çapkın” ve “Her limanda sevgili” sözleri ile bilinen, emekçi insanların denizde ki yaşantılarını görelim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir