Tarihin Süper Güçleri Eski Devletler

1. Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 – MÖ 323)

Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 - MÖ 323)

Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.

2. Roma İmparatorluğu (MÖ 27 – MS 395)

Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)

Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa’daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.

3. Bizans İmparatorluğu (395-1453)

Bizans İmparatorluğu (395-1453)

Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla kurulan Doğu Roma İmparatorluğudur. Bizans olarak bilinir. Kurulduğu ilk dönemlerde Avrupa’nın süper gücüydü ancak Türklerin Anadoluya gelmeleriyle süper güç konumunu kaptırmışlardır. Malazgirt Savaşı (1071) ile süper güç olmayı kaybetmiştir.395-1071 yılları arasında süper güç olmuştur.

4. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806)

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806)

962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa’da  hüküm sürmüş bir monarşidir. Kuruluşundan yaklaşık 1400’lü yılların sonuna kadar süper güç haline gelmiştir. Rönesans ve Reform hareketleri sonunda iyice zayıflamış ve yıpranmıştır. Rönesans’ın başlangıcından kısa süre önce zayıflamaya başlayıp süper güç olmayı kaybetmiştir.

5. Moğol İmparatorluğu (1206-1294)

Moğol İmparatorluğu (1206-1294)

Cengiz Han‘ın Moğol kabilelerini birleştirerek kurduğu Uzak Doğu Asya merkezli Asya-Avrupa topraklarına yayılan ve tarihin en büyük ve en güçlü devletini bölünene kadar süper güç olan Moğol İmparatorluğu 1294’te 4’e ayrılmıştır. 4’e ayrıldıktan bir süre sonra süper güçlük konumunu Osmanlı Devleti kapmıştır.

6. Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923)

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923)

Osman Bey tarafından kurulan Osmanoğulları Beyliği, Orhan Bey döneminde bir devlet, I. Mehmet döneminde ise bir imparatorluk haline gelmiştir ve İstanbul‘un Fethi ile uzun bir süre süper güç haline gelmiştir. 623 yıl boyunca ayakta kalan Osmanlı, 1453-1699 yılları arasında süper güç konumunda olan Osmanlı 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile süper güçlük konumunu bırakmak zorunda kalmıştır.

Milletimize bin beş yüz seneden beri alem olan Türk ismi söylenmeden çok önce de ırkımıza mensup insan toplulukları dünya medeniyetinin temellerine en yapıcı ve zengin harcı koymuşlar, bilhassa İslâmiyet’i kabulden sonra da yeryüzünde Hak dininin en fedakâr koruyucusu, eşsiz ve kahraman alemdarı, asil mücahidi olmuşlardır.

Türklüğün anavatanı haşin tabiat şartlarına malik olduğu için, Türk kavmi zaman zaman anavatanından dışarılara taşmış, kendi öz yurdundan başka topraklar üzerinde de dünya tarihine müessir olmuştur. Anayurt, asırlar boyunca, yakın veya uzak ülkelere, mütemadiyen göç kafileleri halinde Türk ırkından insanlar çıkaran tükenmez bir kaynak saha vazifesini görmüştür.
Anayurt Orta Asya’dan gelen Türklerin kurdukları en son devlet «Osmanlı devleti» dir.
Türk kavminin anavatanı Orta Asya’dır. Anavatan toprakları Hazar denizinden Kingan dağlarına, kuzeyde Sibir ovalarından, güneyde Pamir yaylasına, Karanlık dağlar, Altın dağları ve Çin’in kuzey eyaletlerine kadar uzanır.
Bu geniş sahada Türklüğün en eski ve kalabalık olarak kaynaştığı yer Hazar denizi ile Balkaş gölü arasıdır. Denizlerden çok uzaklarda kalan Orta Asya’nın iklimi sert ve haşindir. Yüksek dağlar, derin vadiler, uçsuz bucaksız bozkırlar ve çöller Asya’nın bu iç kısmının mühim parçasını kaplarlar.
Şehirler kurmaya ve nispeten kalabalık nüfusu beslemeye müsait arazi Aral gölüne dökülen Amuderya (Öküz) ve Siriderya (İnci) ırmakları ile Balkaş gölüne dökülen ırmaklar havzasında, ve biraz da Tanrı ve Altay dağları eteklerinde vardır.

Yayılma

Türkler, göçlerle çıktıkları anayurt dışında devletler kurdukları gibi anayurtta da birçok devletler kurmuşlardır. Bunların bilinen en eskisi Hun (Hiyung-nu) devletidir.
Avrupa’yı titreten büyük Hun imparatorluğunun yıkılışından sonra başka Türk şubeleri de aynen Hunların takip ettikleri yoldan Güney Rusya, Balkanlar ve hattâ Orta Avrupa’ya kadar inmişlerdir. Türklerin, Hunlardan sonra batıya ikinci yürüyüşü kabul edilen bu göçler, milâdi altıncı asırdan on birinci asra kadar devam etmiştir.
Batıya ikinci yürüyüşü yapan Türk şubeleri Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Kumanlar ve Oğuz (Uz) lardır. Hunların akınları Avrupa’da nasıl derin akisler bırakmışsa; ikinci Türk yürüyüşünü yapan muhtelif Türk topluluklarının hareketleri de Avrupa’nın değişmesinde o derece müessir olmuştur.

Çin İle İlişkiler

Çin müverrihleri milâttan 2CC0 yıl evveline doğru Hunlardan bahsederlerse de Hun tarihinin asıl belirli safhası M. Ö. üçüncü asırdan başlamaktadır. Teoman ve Mete (M. Ö. 209 – 174) Hunların en meşhur hükümdarlarıdır. Çinliler meşhur Çin şeddini Hunların akınlarından korunmak için yapmışlardır.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Hun İmparatorluğu Çinlilerin uğraşmaları sonunda önce ikiye ayrılmış, sonra yakılmıştır. Çinlilerin idaresini kabul etmeyen Hunlardan büyük kütleler batıya, Güney Rusya yolu ile Orta Avrupa’ya kadar gitmişlerdir.
Batıya göç eden Hunların, bugünkü Macaristan’da devlet kurarak kuzey İtalya ve Fransa’ya doğru yaptıkları müthiş akınlar, ortaçağın başındaki büyük kavimler göçünün sebeplerinden başlıcasını teşkil eder. Büyük Hun imparatoru Attilâ aynı zamanda Türk tarihinin de en meşhur şahsiyetlerinden birisidir.

7. İspanyol İmparatorluğu (1492-1898)

İspanyol İmparatorluğu (1492-1898)

Amerika kıtasının keşfedilişiyle aynı yıl kurulan İspanyol İmparatorluğu, coğrafi keşifleri ve sömürgeciliği başlatan ülkelerden biridir. 1559 yılında süper güç olmuş ancak uzun sürdürememiş ve 1648 yılında eski gücünü kaybetmiştir.

8. Büyük Britanya Krallığı / Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1707-1801) / (1801-1927)

Büyük Britanya Krallığı / Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı  (1707-1801) / (1801-1927)

İlk kez I. Elizabeth döneminde yani  1558 yılında süper güç olmuştur. Ondan sonra 1801 yılında yapılan Birleşme Antlaşması ile tekrar süper güç haline gelen ülkenin süper güç konumu İrlanda ile İngiltere‘nin ayrılması ile bozulmuştur.

9. Rus Çarlığı / Rus İmparatorluğu (1547-1727) / (1727-1917)

Rus Çarlığı / Rus İmparatorluğu (1547-1727) / (1727-1917)

Osmanlı’nın 1699’da imzaladığı Karlofça Antlaşması’ndan 1. Dünya savaşına kadar bir süper güç olmuştur. Diğer süper güçlerden daha büyük bir ülkesi ve daha güçlü askeri gücü olduğu için en güçlü süper güçlerden biri olmuştur.

10. 1. Fransa İmparatorluğu (1804-1815)

1. Fransa İmparatorluğu (1804-1815)

Fransız İhtilali ile zayıflayan Fransa Krallığı yıkılma noktasına gelince Napolyon Bonaparte kendini imparator ilan ederek ülkeyi kurdu. 11 yıl boyunca süper güç olan Fransa İmparatorluğu neredeyse tüm büyük devletleri dize getirmiş olsa da diğer süper güçlerin birleşmesi karşısında 1815’te yıkılmıştır.

11. Avusturya İmparatorluğu / Avusturya-Macaristan (1804-1867) / (1867-1918)

Avusturya İmparatorluğu / Avusturya-Macaristan (1804-1867) / (1867-1918)

Osmanlı İmparatorluğu’nun süper güç konumunu kaybetmesi ve Osmanlı’nın gerileme dönemine girmesiyle 1. Dünya savaşına kadar Almanya,Rusya,Fransa ve İngiltere ile birlikte süper güç konumunda kalmıştır ancak Fransa ile birlikte diğer süper güçlerden geri kalmışlardır.

12. Alman İmparatorluğu (1871-1918)

Alman İmparatorluğu (1871-1918)

İngiltere‘de ortaya çıkan sanayileşmeye, sömürgeciliğe ve silahlanmaya geç başlamış ve siyasi birliğini geç tamamlamış olmasınra rağmen 1. Dünya Savaşı’nda en güçlü devlet olmuştur. 1. Dünya Savaşında kaybetmesi ile süper güç olmayı bırakmıştır.

13. Nazi Almanyası (1933-1945)

Nazi Almanyası (1933-1945)

1. Dünya Savaşı bittiğinde kaybeden Almanya, Adolf Hitler önderliğinde en çabuk toparlanan devlet olup tekrar Dünya’nın en güçlü ülkelerinden biri olmuş ve 2. Dünya Savaşı bitimine kadar süper güç kalmıştır.

14. SSCB (Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği) (1922-1991)

SSCB (Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği) (1922-1991)

1. Dünya Savaşı bittiğinde bir İtilaf Devleti olmasına rağmen savaşı kaybeden RusyaAlmanya gibi kısa sürede toparlandı ve tekrar süper güç oldu. 2. Dünya Savaşı bitince ABD ile arasında başlayan Soğuk Savaş‘ı kaybedip 1991 yılında yıkılmış ve tek süper güç ABD olmuştur.

15. Amerika Birleşik Devletleri (1776-Günümüz)

Amerika Birleşik Devletleri (1776-Günümüz)

İlk olarak 1492’de keşfedilen Amerika kıtası, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları sayesinde birçok ülkenin ilgisini çekmiş ve sömürge devletler kurulmuştur. 1607’de İngiltere tarafından koloniler kurulmaya başlamıştır. 13 adet koloni kurulmuştur fakat 7 Yıl Savaşları ile ekonomisi dara giren İngilizler kolonilere ağır ve haksız vergiler istiyordu.

Koloniler bundan bıktı ve İngilizlerden ayrılarak 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ni ilan etti. 1776 yılından 1920 yılına kadar güçlü bir devlet haline geldi ve 1920’den şu ana kadar süper güç olarak kaldı. 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde SSCB ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri oldu. Soğuk Savaş’ı ABD‘nin kazanmasıyla tek süper güç olmuştur. Günümüzdeki tek süper güç ABD’dir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir